تیم اجرایی

مدیر عامل اسماعیل افشار
مدیر مالی هادی منتظری
مدیر بازرگانی محمد سعید آرام
مدیر توسعه کسب وکار مهدی عباسی
مدیر فروش بهمن برزگر
مدیر زنجیره تامین میلاد گرجی
مدیر کارخانه کاظم کریمی
رئیس توزیع رضا فربودی
مدیر سرمایه های انسانی احسان عبدالهی
مدیر مارکتینگ بشیر علیزاده
مدیربرون سپاری مسعود احمدیانی
مدیر کسب و کار نیک شف وحید قیصری