تیم اجرایی

مدیر عامل اسماعیل افشار
مدیر مالی هادی منتظری
مدیر بازرگانی محمد سعید آرام
مدیر توسعه کسب وکار مهدی عباسی
مدیر فروش بهمن برزگر
مدیر برنامه ریزی میلاد گرجی
مدیر کارخانه کاظم کریمی
رئیس زنجیره تامین رضا فربودی
رئیس سرمایه های انسانی احسان عبدالهی