طهران ، شارع ظفر ، شارع فرید افشار ،بولیفارآرش الشرق ، زقاق جلايل ،رقم 2