تیم اجرایی

مدیر عامل اسماعیل افشار بیوگرافی
مدیر مالی هادی منتظری بیوگرافی
مدیر بازرگانی محمد سعید آرام بیوگرافی
مدیر توسعه کسب وکار مهدی عباسی بیوگرافی
مدیر فروش بهمن برزگر بیوگرافی
مدیر برنامه ریزی میلاد گرجی بیوگرافی
مدیر کارخانه کاظم کریمی بیوگرافی
رئیس زنجیره تامین رضا فربودی بیوگرافی
رئیس سرمایه های انسانی احسان عبدالهی بیوگرافی